Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

W samym 2014 roku rolnicy zgłosili, aż 21 939 wypadków, które miały miejsce na terenie prowadzonych przez nich gospodarstw rolnych. Liczba ta zaskakuje, ponieważ średnio każdego dnia na terenie naszego kraju dochodzi zatem do 60 wypadków, które możemy podporządkować do „wypadków rolniczych”. W artykule postaramy się wskazać w jakich przypadkach należy nam się odszkodowanie za szkodę powstałą na terenie gospodarstwa rolnego.
Przepisy prawa obowiązującego w Polsce wymagają od rolników, aby (podobnie jak właściciele samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych) posiadali polisę ubezpieczeniową OC, która w chwili wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji ma uchronić rolnika od konsekwencji finansowych związanych z wyrządzoną szkodą. W przypadku wystąpienia rzeczonej szkody w sytuacji posiadania przez rolnika polisy ubezpieczeniowej OC, Towarzystwo Ubezpieczeniowe na podstawie zawartej umowy ma obowiązek wypłacić odszkodowanie poszkodowanemu. Oczywiście, aby miało to miejsce konieczne jest spełnienie określonych przesłanek.
Po pierwsze musi nastąpić wypadek, który jest zdarzeniem nagłym, a dokładnie – nieprzewidywalnym, który został wywołany przyczyną zewnętrzną, która spowodowała określoną szkodę (np. uszkodzenie mienia, uszkodzenie ciała czy śmierć). Drugą przesłanką jest konieczność wystąpienia wypadku w powiązaniu z prowadzoną działalnością rolną. A zatem mogą to być wypadki spowodowane przez zwierzęta, zatrucia środkami używanymi w rolnictwie, potrącenia oraz wypadki innego rodzaju z udziałem maszyn rolniczych, ale i również pozostałe wypadki, które mają miejsce na terenie gospodarstwa rolnego (np. złamanie ręki podczas chodzenia po polu w trakcie dokonywania siewu). Jednakże szkoda musi powstać w wyniku prowadzonych prac polowych lub na terenie gospodarstwa.
W przypadku szkody znacznej, która wiąże się np. z długotrwałym brakiem możliwości podjęcia pracy, kalectwem i po spełnieniu warunków wskazanych powyżej i uwzględniając wyjątki opisane poniżej, zgodnie z art. 444. § 1 kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Poszkodowany ma prawo ubiegać się zatem o odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika oraz o zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2002 roku, sygn. akt II CKN 1018/00 (niepubl.) koszty leczenia mogą objąć również wydatki na nabycie nowego samochodu ze specjalistycznym wyposażeniem, jak i inne wydatki konieczne do poprawnej rekonwalescencji.
Niestety od powyższych sytuacji należy wyróżnić wyjątki, w których odszkodowanie wynikające z polisy OC się nie należy. Pierwszym z nich jest sytuacja, w której rolnik, który zakupił polisę ubezpieczeniową OC sam doświadczy wypadku na terenie gospodarstwa rolnego. Niestety polisa OC obejmuje jedynie odpowiedzialność cywilną rolnika, bądź posiadacza gospodarstwa rolnego w stosunku do innych osób przebywających na ternie gospodarstwa lub pracujących dla tej osoby i jeżeli wypadek nie nastąpił przy udziale tychże osób, to rolnik wykupujący polisę OC nie uzyska odszkodowania, ponieważ ubezpieczenie nie pokrywa szkód na osobie samego ubezpieczonego. Warto też zwrócić uwagę na wypadek podczas pracy w rolnictwie w sytuacji, w której szkoda wyrządzona została przez pojazd rolniczy. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Dz.U.2005.108.908 z późn. zm) przez pojęcie pojazdu wolnobieżnego rozumie pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego. W związku z szkodą powstałą w związku z ruchem ciągnika nie są pokrywane z ubezpieczenia OC rolników. Jednakże poszkodowany będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jednakże jeżeli szkoda nastąpiła przez maszynę rolniczą (np. sieczkarnię), wtedy możliwe jest dochodzenie odszkodowania z polisy OC rolnika.

autor zdjęcia: Tongpradit Charoenphon / Pixabay