Upadek na oblodzonym chodniku – kto za to odpowiada?

Różne oblicza pór roku sprawiają, że każda z nich ma zwolenników i przeciwników.  Zwolennicy lata mogą nie wychodzić z wody, zaś zwolennicy zimy nie chcą opuszczać stoków narciarskich. Każda pora roku ma swoje uroki, tak samo jest z zimą – mimo niskich temperatur potrafimy doceniać jej krajobraz, czujemy nieraz wyjątkową atmosferę, kiedy delikatnie za oknem prószy śnieg.

Niskie temperatury mogą jednak powodować wiele utrudnień, między innymi związanych ze swobodą przemieszczania się. Znajdujący się na chodnikach śnieg, czy lód potrafi stać się przyczyną   wystąpienia poważnych upadków. Mimo ostrożnie stawianych kroków, najdrobniejszy upadek z pośliźnięcia może nieść ze sobą wiele problemów zdrowotnych, które będą doskwierać nam w przyszłości.

W sytuacji, kiedy chodnik jest wręcz „nie do przejścia” warto zadać sobie pytania:

Kto za to odpowiada?                              

Czy mój uszczerbek na zdrowiu jest skutkiem czyjegoś zaniedbania?

Najczęściej kontuzje powypadkowe występujące zimą to niedopilnowanie ze strony właściciela terenu. Ma on OBOWIĄZEK zająć się terenem uczęszczanym przez innych, kiedy jego stan zagraża bezpieczeństwu przechodniów. W takiej sytuacji prawo jest po naszej stronie!

PODSTAWA PRAWNA

Ustawodawca nałożył obowiązek na każdego właściciela gruntu, aby utrzymywał w należytym stanie chodnik przylegający do jego nieruchomości. Wspomniany obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454), który stanowi, że „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”.

W tym miejscu należy zauważyć, że właściciel nieruchomości, bądź też zarządca nieruchomości, odpowiadają za wynikłe zdarzenia na nieodśnieżonym chodniku przylegającym do danej nieruchomości, na zasadzie winy. Odpowiedzialność na zasadzie winy określa art. 415 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025),„ Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”. Potwierdza to m.in. wyrok SN z dnia 10 czerwca 2005 r. (sygn. akt II CK 719/04, niepubl.), w którym Sąd stwierdził, że jeżeli z winy zarządcy drogi publicznej doszło na niej do wypadku, to ponosi on odpowiedzialność na zasadzie winy.

Jakie może mieć żądania osoba poszkodowana od właściciela nieruchomości?

Osoba poszkodowana upadkiem może domagać się w szczególności odszkodowania, na które składają się:

  1. Zwrot kosztów poniesionych w związku z odbytym leczeniem np. lekarstwa, opatrunki, środki przeciwbólowe itp.
  2. Zwrot kosztów utraconego zarobku. Ma miejsce wtedy, gdy na skutek nieszczęśliwego zdarzenia dana osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim
  3. Inne wydaki np. Za dojazdy do lekarzy, za pomoc osób trzecich w przypadku, gdy poszkodowana osoba nie mogła sama wykonywać codziennych czynności itp.

Ponadto, osobie poszkodowanej należy się nie tylko odszkodowanie, ale także  zadośćuczynienie.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą „zadośćuczynienie nie jest karą, lecz sposobem naprawienia krzywdy. Chodzi tu o krzywdę ujmowaną jako cierpienia fizyczne, a więc ból i inne dolegliwości oraz cierpienia psychiczne, czyli negatywne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała. Celem zadośćuczynienia jest przede wszystkim złagodzenie tych cierpień. Winno mieć ono charakter całościowy i obejmować wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno te doznane,jak i te, które mogą wystąpić w przyszłości (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2000 r., sygn. akt: II CKN 969/98). Na wysokość zadośćuczynienia w każdym przypadku, wpływa szczególnie zakres i charakter cierpień, związanych z zaistniałym zdarzeniem

Co robić, aby uzyskać odszkodowanie?

Aby uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie, ale również i rentę, należy wnieść pozew o zapłatę do sądu przeciwko osobie winnej za dane zdarzenie. Należy również pamiętać, że nasze powództwo  przyniesie zadowalający skutek, jeżeli uprzednio zadbamy o kilka bardzo ważnych czynności:

  1. Po pierwsze, należy starannie i szczegółowo gromadzić; dokumentację medyczną dotyczącą upadku, ale także rachunki za wizyty lekarskie, rachunki za badania, lekarstwa itp.
  2. Należy również posiadać dowody na to, że miejsce na którym doszło do zdarzenia, było nieodśnieżone, oblodzone, zabłocone np. Zdjęcia, zeznania świadków. W chwili upadku, warto również zadzwonić na straż miejską. Straż miejska przyjedzie na miejsce zdarzenia i spisze notatkę służbową, w której opisze okoliczności wypadku i stan chodnika.
  3. Aby móc przypisać komuś winę za zdarzenie, należy ustalić, kto odpowiada ze prawidłowe utrzymanie konkretnego chodnika.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia może nastąpić na drodze ugodowej, zaś w przypadku odmowy zapłaty przez właściciela nieruchomości, należy wytoczyć powództwo przeciwko osobie, która nie wywiązała się w odpowiedni sposób z zadania, do którego zobliguje Ustawodawca.

Korzystajmy z zimy i jej uroków, lecz nie zapominajmy o trosce o samych siebie. Zaniedbanie właściciela posesji nie powinno przypominać się nam bólem kolana, czy ręki, a często takie skutki ma jedno skręcenie lub zwichnięcie. Dbajmy o swój komfort fizyczny i psychiczny, korzystając z możliwości jakie daje nam nasze prawo.